Żłobek Miejski nr 2 w Głogowie  – to dobry start w edukację przedszkolną!

Uznaje się, że edukacja to proces rozpoczynający się od początku życia i trwający do jego końca. Podkreśla się przy tym, jako szczególnie ważne, pierwsze etapy edukacji, dotyczące dzieci od urodzenia do trzeciego roku życia. Okres niemowlęctwa i wczesnego dzieciństwa to czas, w którym następują niezwykle dynamiczne zmiany  w każdej sferze funkcjonowania. Dziecko rozwija się fizycznie, emocjonalnie, społecznie i poznawczo. W tym okresie każde doświadczenie dziecka jest doświadczeniem, które można nazwać edukacyjnym. Jednak często wśród rodziców panuje błędne przekonanie, że edukacja zaczyna się dopiero po 3 roku życia, a małe dzieci powinny przede wszystkim mieć zapewnioną właściwą opiekę. Nasz żłobek nie jest takim miejscem, gdzie jedynie dba się o dziecko i je „bezpiecznie przechowuje”. Nasz żłobek to miejsce zapraszające dziecko do różnych aktywności, a jego indywidualny tok rozwoju musi stać się swoistą „mapą” dla planowanych przez opiekunki działań. Dbamy nie tylko o opiekę, ale stawiamy na holistyczny rozwój dziecka. Wiemy, że edukacja dziecka do trzeciego roku życia jest edukacją fundamentalną i rozwojową w tym sensie, że wytycza ją potencjał rozwojowy dziecka, dlatego organizujemy naszym maluchom sytuacje zadaniowe zgodne ze strefą najbliższego rozwoju i uważnie wspomagamy, towarzyszymy im w rozwoju. Zgodnie z aktualną wiedzą, wspomaganie rozwoju małego dziecka oznacza zarówno zapewnienie mu doskonałej opieki, poczucia bezpieczeństwa i bliskości opiekuna, jak  i stymulujące oddziaływania edukacyjne.

Proponowane przez nas metody pracy to:

Zajęcia wspierające rozwój poznawczy:

Zajęcia w formie zabawy, poprzez obserwacje czy uczestnictwo w eksperymentach, umożliwiają dzieciom nabycie wiadomości i umiejętności związanych z otoczeniem. Budowanie dziecięcej wiedzy o świecie społecznym, przyrodniczym i technicznym czy kształtowanie systemu wartości, w tym wychowywanie dzieci tak, aby wiedziały, co jest dobre, a co złe, poznanie nazw różnorodnych elementów z otoczenia, to główne założenia zajęć. Opiekunki poprzez wspieranie  ciekawości i samodzielności dzieci, modelują odpowiednie czynności samoobsługowe, nawyki higieniczne i kulturalne przez wdrażanie dzieci do utrzymywania ładu i porządku. Rozwój poznawczy dziecka to głównie rozwój umiejętności postrzegania, zapamiętywania i przetwarzania informacji dochodzących do maluszka z otoczenia. Tempo rozwoju każdego dziecka zależy od jego wrodzonych predyspozycji, od środowiska w którym przebywa oraz od własnego zaangażowania.

Zajęcia muzyczne:

Zajęcia wykorzystują muzykę i jej elementy, jako środki aktywizacji, pozwalające na wyrażenie ekspresji emocjonalnej przez dzieci i nawiązanie komunikacji niewerbalnej. Muzyka ma znaczący wpływ na emocjonalną sferę osobowości dziecka. Doskonalenie  poczucia rytmu, gimnastyka ciała, ćwiczenie umiejętności  rozróżniania dźwięków i ich odwzorowywanie oraz naśladowanie to tylko niektóre elementy zajęć muzycznych,  które wpływają na umuzykalnienie dziecka. Zajęcia muzyczne pomagają w usprawnieniu funkcji percepcyjno – motorycznych, rozwijają twórcze myślenie, mają wpływ na poprawienie pamięci i wpływają na lepszą koncentrację uwagi u dzieci.

Zajęcia taneczne:

Przeznaczone w szczególności  dla dzieci aktywnych, ruchliwych, energicznych, które preferują zabawy ruchowe, ale również  dla maluszków, w których aktywności ruchową trzeba rozbudzić. Zabawa z rytmem, melodią i ruchem to główne elementy zajęć. Zajęcia sprzyjają  poprawie pamięci ruchowo-tanecznej,  nabyciu umiejętności reagowania na muzykę oraz ćwiczą koordynację ruchową u dzieci. Ulubiona, dziecięca muzyka sprawi, iż każde spotkanie będzie świetną zabawą.

Zajęcia językowe:

Kryterium poprawnej wymowy to sprawność aparatu: oddechowego, słuchowego, artykulacyjnego, fonacyjnego. Liczne zabawy oddechowe, ortofoniczne, logopedyczne, rytmiczne, ruchowe dają szansę na radosne spędzanie czasu z dzieckiem oraz mają wpływ na usprawnienie narządów biorących udział w mówieniu. Zajęcia wspomagają rozwój mowy, rozbudzają motywację do poznawania języka oraz kultury, ćwiczą aparat mowy, uczą podstawowych zwrotów grzecznościowych i powitalnych oraz słownictwa bezpośrednio związanego  z otoczeniem dziecka (kolory, części ciała, rodzina, zabawki, zwierzęta, ubrania, pogoda, święta, jedzenie itp.).

Zajęcia plastyczne:

Zajęcia pobudzają wyobraźnię, kształtują osobowość oraz wzbogacają przeżycia dziecka. Dzieci są twórcze z natury, dlatego należy w nich tę zdolności pielęgnować i rozwijać. Kształcenie i rozwijanie umiejętności artystycznych stanowi fundament rozwoju twórczości dziecięcej.  Podczas zajęć wykorzystywane są różne techniki plastyczne np. malowanie farbami za pomocą pędzla lub paluszków, kredkami ołówkowymi, świecowymi,  lepienie w masach plastycznych, figurki z plasteliny, wydzierane z papieru, wykorzystywanie do prac plastycznych darów natury. Ćwiczenia plastyczne rozbudzają zainteresowanie kolorem, kształtem, fakturą i materią, uwrażliwiają na światło, barwę, linię, fakturę, ruch i przestrzeń. Zajęcia  poprawiają sprawność motoryczną i manualną pod kontrolą wzroku.

Zajęcia relaksacyjne:

Relaksacja to uspokojenie wewnętrzne, w wyniku którego minimalizuje się negatywne emocje: lęk, złość, gniew, zawiść. Wśród metod dążących do pomniejszenia napięcia emocjonalnego u dzieci jest relaksacja mięśniowa, oddechowa, muzykoterapia czy bajkoterapia. Zajęcia zwracają  uwagę na własne ciało dziecka oraz wsłuchanie się w jego  rytm. Kształtują umiejętności wyciszenia się i relaksacji oraz przedstawiają  magię utworów muzycznych.

Zajęcia ruchowe:

Najważniejszym założeniem zajęć jest wykorzystanie ruchu jako narzędzia do wspomagania rozwoju psychoruchowego, sfery emocjonalnej oraz społecznej dziecka. To uniwersalna metoda, która uczy współdziałania, pozytywnego wykorzystania nagromadzonej energii, wykorzystania siły, koncentrowania się na wykonywanym zadaniu. Zajęcia zaspokajają ciągłą potrzebę ruchu przez kreatywną zabawę.

Zajęcia teatralne:

Zajęcia uczą wyrażania przeżyć, nastrojów, emocji za pomocą gestów, ruchów, mimiki oraz  uczą pozytywnych zachowań, integrują grupę, poszerzają wiedzę z zakresu teatru a przede wszystkim bawią dzieci. Śmiesznymi scenkami dzieci przyswajają sobie bajki, także z morałem, wyostrzają zmysł obserwacji, kształtują osobowość i co ważne rozładowują  nagromadzone emocje.